• DRUŽBENA ODGOVORNOST     • OKOLJE     • SKRB ZA ZAPOSLENE     • SKRB ZA LOKALNO SKUPNOST      • DRUŠTVA     • KAKOVOST    • VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU<    • DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

Varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost

Varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost (v nadaljevanju VZD in PV) sta bistvena elementa za zagotavljanje zanesljivosti, kakovosti in poslovne uspešnosti družbe, zato je naša politika na obeh področjih usmerjena v prepoznavanje, analiziranje in sprejemanje ukrepov za zmanjšanje tveganj. Cilj je preprečevanje požarov, poškodb in bolezni, povezanih z delom, ter zagotavljanje delovne zmožnosti zaposlenih v celotni delovni dobi. V naši družbi imamo tako vzpostavljen sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu - BS OHSAS 18001, s pomočjo katerega ocenjujemo in sistematično obvladujemo tveganja s področij VZD in PV.

 

Politika varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti v TE Brestanica zajema:

     • izogibanje nevarnostim,
     • ocenjevanje tveganja,
     • obvladovanje nevarnosti pri viru,
     • prilagajanje dela posamezniku z ustreznim oblikovanjem delovnega mesta in delovnega okolja, delovnih prostorov, delovnih in tehnoloških postopkov, izbiro delovne in osebne varovalne opreme ter delovnih in proizvajalnih metod, še zlasti pa tako, da se odpravlja monotono delo, pogoje z vsiljenim ritmom dela in ostale zdravju škodljive okoliščine,
     • zagotavljanje ukrepov za ohranjanje in krepitev zdravja,
     • prilagajanje tehničnemu napredku,
     • nadomeščanje nevarnega z nenevarnim ali manj nevarnim,
     • razvijanje celovite varnostne politike, ki vključuje tehnologijo, organizacijo dela, delovne pogoje, medčloveške odnose ter dejavnike delovnega okolja,
     • nenehno izboljševanje sistema VZD in PV, zniževanje stopenj tveganj,
     • namenjanje prednosti kolektivnim varnostnim ukrepom pred individualnimi,
     • dajanje ustreznih navodil in obvestil delavcem,
     • seznanjenje vseh zaposlenih s politiko VZD in PV,
     • dostopnost informacij glede politike vsem zainteresiranim strankam.

  

Politika VZD in PV je odobrena s strani najvišjega vodstva, ki določa cilje in zavezanost za izboljšanje učinkov varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti.

 TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION