Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Strategija družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja


TEB pri svojem delovanju sledi svoji viziji, poslanstvu, poslovni politiki, strateškemu razvoju, odgovorni politiki do okolja in odgovorni politiki do zaposlenih, lastnika, dobaviteljev, države, lokalne skupnosti in vseh drugih deležnikov. Zanesljivost, strokovnost, inovativnost, odgovornost in skrb za okolje so naše glavne vrednote.
 
Svoje poslanstvo, to je zagotavljanje zanesljive, varne in nemotene oskrbe z električno energijo, TEB opravlja v duhu družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja in ob tem izvaja:
  • ročno rezervo za povrnitev frekvence (rRPF) v primerih izpada večjih proizvodnih blokov ali drugih motenj v nacionalnem energetskem sistemu,
  • zagon plinskih blokov brez zunanjega vira napajanja in s tem možnost vzpostavljanja omrežja v primeru razpada EES,
  • rezervno napajanje za varno zaustavitev NEK v primeru razpada EES RS,
  • proizvodnjo električne energije iz fosilnih goriv (zemeljski plin, dizelsko gorivo), to je konične, trapezne in po potrebi pasovne energije,
  • otočno obratovanje in napajanje porabnikov na območju Posavja in Dolenjske,
  • proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov - energija sonca,
  • skladiščenje tekočih goriv.

 
Kot družbeno odgovorno podjetje se zavedamo odgovornosti za svoje aktivnosti, ki vplivajo na ljudi, skupnost in naravno okolje. V TEB verjamemo, da družbena odgovornost in trajnostni razvoj prispevata k našemu ugledu, uspehu, čistemu okolju in dobrim poslovnim rezultatom.
 
Strategija trajnostnega razvoja TEB obsega uravnotežen razvoj treh stebrov, in sicer:
  • tehnološki razvoj družbe, ki ponuja trajnostne rešitve za doseganje strateških ciljev,
  • socialni razvoj, ki se zavzema za trajnostno dobrobit zaposlenih in vseh deležnikov,
  • varovanje okolja z vlaganji v sodobno tehnologijo, ki prispeva k nadaljnjemu uspešnemu razvoju TEB.

 
 
 
Z namenom uspešnejšega trajnostnega delovanja poteka vodenje poslovnih procesov sistematično in transparentno, v njih so začrtane trajnostne politike in opredeljeni cilji. Integriran sistem vodenja je usklajen s standardi ISO 9001, ISO 14001 in ISO 45001 ter politikama sistemov vodenja in obvladovanja procesne varnosti. Za zagotavljanje trajnostnega razvoja TEB obvladuje vpeljane sisteme vodenja in vzpostavljen EFQM celostni model poslovanja.
 
Z družbeno odgovornim delovanjem, ki je eden izmed ključnih načinov za doseganje trajnosti, TEB skrbno sprejema svoje odločitve v dobro družbe in okolja ter s preglednim in etičnim ravnanjem prispeva k trajnostnem razvoju.
TEB ima področja družbeno odgovornega delovanja, v odnosu do vseh zainteresiranih strani, zapisana v Etičnem kodeksu. Praksa znotraj podjetja tako zajema kompetenčne in predane zaposlene, kot najpomembnejši vir vlaganja v človeški kapital, njihovo zdravje in varnost pri delu ter skrb za okolje.
TEB sodeluje s širokim krogom različnih deležnikov, in sicer s poslovnimi partnerji ter lokalno skupnostjo, ostalo javnostjo in državo. Izvajamo in finančno podpiramo aktivnosti in projekte ter pri tem sodelujemo z različnimi organizacijami.
Družbena odgovornost je integrirana v celotni organizaciji, ki jo izvajamo vsi zaposleni. 
 
Brestanica, 22. 9. 2022
              
Tomislav Malgaj,
     direktor

Kontakt