Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Ekologija

V TEB dosledno upoštevamo, nadzorujemo in obvladujemo vse prepoznane vidike vplivov na okolje ter načela trajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri. Spoštovanje celovitega sistema odgovornega ravnanja z okoljem po mednarodnem standardu ISO 14001 in delovanje skladno z zahtevami standarda zagotavljata varno in okolju prijazno pridobivanje električne energije, ob uporabi ekološko najbolj sprejemljivih energentov (zemeljski plin in dizelsko gorivo).

V skladu z okoljsko zakonodajo smo pridobili okoljevarstveno dovoljenje (OVD), ki je bilo dopolnjeno in spremenjeno na osnovi IED (Industrial Emissions Directive) in predpisuje mejne vrednosti emisij snovi v zrak, vode in tla, emisije hrupa, ravnanje z odpadki, učinkovito rabo virov, varnost naprav in celovito obvladovanje tveganja.
 
V TEB smo uvedli Sistem obvladovanja procesne varnosti, ki upošteva zahteve SEVESO direktive o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, zaradi posedovanja večje količine nevarnih snovi (dizelsko gorivo). Družba je pridobila OVD tudi za ta segment. Zagotavljamo varno obvladovanje ravnanja z nevarnimi snovmi na vseh segmentih procesa proizvodnje električne energije.  

Temeljni cilj družbe je trajna uravnoteženost, ki jo dosegamo s sodelovanjem vseh zaposlenih, z dvigovanjem zavesti glede varstva okolja, z delitvijo odgovornosti in vključevanjem varstva okolja v posamezne poslovne procese proizvodnje električne energije ter pri razvoju in umeščanju novih projektov, z namenom preprečevanja nastajanja škode v okolju, s preventivnimi in takojšnjimi ukrepanji v izrednih razmerah ter s težnjo k stalnemu izboljševanju.
 
V družbi spodbujamo visoko zavedanje, da okoljsko ozaveščeno podjetje in zaposleni zagotavljamo prijetno, varno in okolju prijazno organizacijo.

 

Kontakt