Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Ekologija

V TE Brestanica smo že daljše obdobje zavezani upoštevanju mednarodnega standarda ravnanja z okoljem ISO 14001, načelom trajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri ter celovitemu sistemu odgovornega ravnanja z okoljem. Upoštevanje načel okoljske politike zagotavlja varno in okolju prijazno pridobivanje električne energije. V skladu z Zakonom o varstvu okolja in Direktivo o celovitem prepričevanju in nadzoru onesnaževanja - direktiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) je TE Brestanica decembra 2007 pridobila okoljevarstveno dovoljenje (OVD) za obdobje desetih let. V maju 2014 je bila izdana Odločba o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja na osnovi IED (Industrial Emissions Directive), ki vključuje zakonske zahteve, vezane na izgradnjo in delovanje novih plinskih blokov. Prav tako so skladno z zakonodajo postavljene nove oz. dodatne zahteve za obstoječe PB. Pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje kaže na z zakonodajo skladno in odgovorno poslovanje TE Brestanica ter predpisuje maksimalne emisije snovi v zrak in v vode, emisije hrupa, elektromagnetno sevanje, ravnanje z odpadki, učinkovito rabo vode in energije ter varnost naprav in celovitega obvladovanja tveganja.

 

Okoljska politika

V TE Brestanica se zavedamo, da okoljsko ozaveščeno podjetje in zaposleni zagotavljajo prijetno, varno in okolju v najširšem pomenu prijazno organizacijo. Prizadevanja v smeri trajnostnega razvoja skrbi za okolje so pristna in intenzivna. Stremimo k stalnemu izboljševanju okolja preko zmanjševanja vplivov na okolje pri proizvodnji električne energije in pri vseh procesih, kjer je to zahtevano, potrebno, primerno in izvedljivo. Temeljni cilj okoljske politike je trajna uravnoteženost, ki jo je mogoče doseči s preventivnimi ukrepi, preprečevanjem škode v okolju, z delitvijo odgovornosti in vključevanjem varstva okolja v posamezne poslovne procese.

V TE Brestanica smo in bomo tudi v bodoče sledili začrtanim načelom okoljske politike: 

 • izpolnjevanje načel ravnanja z okoljem:
  • delovanje v skladu z zakonodajo ter drugimi pravnimi akti
  • sodelovanje z inštitucijami na področju varovanja okolja,
  • obvladovanje okoljskih vplivov v vseh poslovnih procesih in delovnih enotah,
  • odgovornost do okolja, v katerem deluje TE Brestanica,
  • nenehno izboljševanje sistema ravnanja z okoljem v okviru izvedljivosti in zmožnosti ter posledično izboljševanje vplivov na okolje;
 • varovanje okolja je ena od osnovnih odgovornosti in tudi pravic vseh zaposlenih, zato zaposleni aktivno sodelujejo pri izvajanju okoljske politike, se izobražujejo, usposabljajo in izpolnjujejo ter dvigujejo zavest glede varstva okolja;
 • pri razvoju novih projektov se uvaja okolju prijazna tehnologija:
  • uporaba ekonomsko upravičene tehnologije, ki bo glede varstva okolja najprimernejša,
  • zmanjševanje porabe naravnih in drugih virov,
  • zmanjševanje količine odpadkov in preučevanje možnosti njihove ponovne uporabe,
  • zmanjševanje vplivov na okolje in onesnaževanja okolja,
  • primerno ravnanje z nevarnimi snovmi in odpadki z usposobljenim osebjem;
 • obveščanje zaposlenih in javnosti o stanju ter dosežkih na področju ravnanja  z okoljem in varovanja okolja;
 • sodelovanje z zainteresiranimi strankami pri varovanju okolja;
 • spremljanje in nadzor nad vsemi pomembnimi okoljskimi vidiki družbe;
 • takojšnje ukrepanje v primeru odstopanj od dopustnih vrednosti in ciljev;
 • takojšnje ukrepanje v izrednih razmerah s čim manjšim negativnim vplivom na okolje;
 • preventivno delovanje ter zagotavljanje stalnega izboljševanja na področju ravnanja z okoljem.

 

Doseganje okoljskih ciljev

V TE Brestanica posebno pozornost posvečamo obvladovanju vplivov elektrarne na okolje, ki se morajo gibati v zakonsko predpisanih okvirih. Zastavljeni cilji v smislu zmanjševanja vplivov na onesnaženost okolja s škodljivimi produkti tehnološkega procesa se zagotavljajo in se bodo tudi v prihodnosti zagotavljali z izvajanjem tako tehnoloških kot tudi organizacijskih ukrepov.

 • Organizacijski ukrepi:
  • ohranjanje in nadgradnja sistema monitoringa vplivov na okolje skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem (občasno in stalno spremljanje emisij in imisij snovi v zrak in vode, spremljanje emisij in imisij hrupa, spremljanje emisij elektromagnetnega sevanja, obvladovanje ravnanja z nevarnimi snovmi in drugo);
  • izvajanje internih in inšpekcijskih pregledov.
 •  tehnološki ukrepi:
  • uporaba KOEL in ZP kot ekološko najčistejšega pogonskega goriva;
  • EV gorilniki (gorilniki z nizkim NOx pri izgorevanju), ki so nameščeni na PB 4 in PB 5 in uporaba demineralizirane vode za zmanjševanje NOx pri obratovanju na KOEL;
  • pri obratovanju PB 1-3 se za zniževanje sajavosti dimnih plinov ob uporabi KOEL v gorivo dodaja aditiv za zmanjšanje sajavosti;
  • postavitev novih plinskih turbin v skladu z BAT tehnologijo, ki zagotavlja najnižje vrednosti emisij in najboljše izkoristke ter dolgoročno izpolnjevanje zakonskih zahtev glede emisij;
  • zmanjšanje nivoja hrupa zaradi zamenjave starih PB 1-3 z novimi.

Dodatne zahteve po zmanjševanju onesnaževanja okolja poleg Zakona o varstvu okolja predpisujejo tudi drugi zakonodajni akti, kot so Direktiva o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov (TGP), v našem pravnem sistemu upoštevana v Uredbi o vrsti dejavnosti in naprav, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov. TE Brestanica bo nadaljevala z nadzorovanjem emisij TGP skladno s strani Agencije RS za okolje potrjenim Dovoljenjem za izpuščanje TGP in Načrtom monitoringa emisij TGP.

V TE Brestanica zaradi prisotnosti velikih količin KOEL upoštevamo tudi zahteve SEVESO direktive o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč in v naš pravni red prenesene Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic. V letu 2012 smo uvedli Sistem obvladovanja procesne varnosti, s katerim zagotavljamo varno obvladovanje ravnanja z nevarnimi snovmi na vseh segmentih procesa proizvodnje električne energije.

Kontakt