Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Kakovost

TE Brestanica se je opredelila za uvedbo integriranega sistema vodenja, usklajenega s standardi ISO 9001, ISO 14001 in OHSAS 18001, z namenom, da je vodenje sistematično in pregledno ter da je delovanje organizacije uspešno.

Sistem tvorijo organizacijska struktura, postopki, procesi in viri, potrebni za vodenje sistema. Vodstvo podjetja je razvilo in vzpostavilo sistem vodenja ter ga izvaja na tak način, da uresničuje začrtano politiko in cilje. Sistem vodenja je zgrajen tako, da je prilagojen osnovnemu poslovnemu procesu podjetja, to je proizvodnji električne energije. Vzpostavljen, vzdrževan in dokumentiran sistem vodenja se obvladuje na način, da se vse poslovne, tehnične in tehnološke dejavnosti planirajo, izvajajo, nadzorujejo ter dokumentirajo. Sistem vodenja je vgrajen v celotno organizacijo na vse nivoje ter v poslovne in tehnološke procese, kar omogoča stalno obvladovanje vseh procesov. Zaposleni so v sistem vodenja vključeni z jasno opredeljeno nalogo in odgovornostjo, usmerjeno v kakovostno izvajanje svojih del, v preventivno delovanje ter nenehno izboljševanje. Sistem vodenja velja za vse zaposlene.

Značilnosti sistema vodenja:

 • sistem je procesno naravnan;
 • notranji kontrolni mehanizmi in nenehno izboljševanje temeljijo na Demingovem PDCA (planiraj, izvedi, preveri, ukrepaj) krogu, s katerim uresničujemo poslanstvo, vizijo, politiko in cilje;
 • sistem nenehno prilagajamo organizaciji, tehnološkemu stanju naprav, kadrovskim virom in spremenjenim zahtevam izhodiščnega standarda;
 • vsi zaposleni so dolžni izvajati zahteve sistema skladno z zadnjo veljavno verzijo izdane dokumentacije sistema, predlagati prilagoditve, izboljšave in poročati nadrejenemu o neskladnostih dela s postavljenimi zahtevami.

Uspešnost delovanja se odraža v varnem in zanesljivem obratovanju, primerni obratovalni razpoložljivosti elektrarne v skladu z zahtevami in pričakovanji odjemalca ter v doseganju zastavljenih strateških ciljev in dolgoročnih poslovnih uspehov.

Uspešnost delovanja je rezultat izvajanja in vzdrževanja sistema vodenja, ki je zasnovan tako, da se nenehno izboljšujeta učinkovitost in uspešnost delovanja organizacije ob upoštevanju potreb zainteresiranih strani. Najvišje vodstvo je vzpostavilo organizacijo, usmerjeno k odjemalcu tako, da je jasno opredelilo sisteme in procese, ki zagotavljajo jasno razumevanje, obvladovanje, vodenje, delovanje, merila, podatke ter izboljševanje učinkovitosti in uspešnosti.

 

Politika sistema vodenja TEB je sestavni del poslovne politike organizacije. Odgovornost in zavezanost za politiko nosi najvišje vodstvo, ki postavlja, dokumentira, oznanja, razširja, pojasnjuje in razvija politiko kakovosti glede na poslanstvo organizacije, zahteve in pričakovanja odjemalcev ter ostalih zainteresiranih strani, stopnjo kakovosti proizvoda, poslovne cilje, razpoložljive vire, način spremljanja in merjenja doseganja postavljenih ciljev ter ugled in sloves organizacije.

Cilji kakovosti:

1. Izpolnjevanje zahtev in pričakovanj odjemalca:

 • obseg proizvodnje;
 • nivo faktorja obratovalne razpoložljivosti K;
 • število reklamacij.

2. Izpolnjevanje zahtev in pričakovanj lastnikov

3. Zagotavljanje:

 • varnega obratovanja;
 • startne zanesljivosti;
 • obratovalne zanesljivosti;
 • obratovalne razpoložljivosti;
 • izkoristka.

4. Spremljanje in analiziranje prijav neskladnosti med obratovanjem

5. Izvajanje vodstvenih pregledov

6. Izvajanje notranjih presoj

7. Izvedba plana usposabljanja

Certifikati


Politika:

Politika sistemov vodenja

Politika procesne varnosti

Kontakt