Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Novice

Javna razgrnitev osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za ureditev skupnega pomena: območje TE Brestanica

Objavljeno: 24.05.2012

TE Brestanica predstavlja steber slovenske ponudbe sistemskih storitev, posebno storitev terciarne regulacije frekvence in moči, zagona agregata brez zunanjega napajanja in varne zaustavitve NEK ob razpadu sistema. Zaradi dotrajanosti obstoječih plinskih blokov PB1-3 z močjo 3 x 23 MW, je za potrebe zagotavljanja zanesljivega in varnega obratovanja načrtovana nadomestitev teh z novimi.
Veljavni prostorski akt območja ne omogoča izvedbe načrtovane investicije, zato je potrebna njegova sprememba oziroma izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN).
 
Po predhodnem postopku in pridobitvi vrste strokovnih podlag poteka od 21.5.2012 javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila, ki je namenjena seznanitvi javnosti z načrtovanimi ureditvami. Javna razgrnitev bo potekala  do 21. junija 2012 v prostorih Občine Krško in v prostorih Termoelektrarne Brestanica. Javna obravnava bo 31. maja 2012 s pričetkom ob 19.00 v prostorih Osnovne šole Adama Bohoriča Brestanica. V času javne razgrnitve in na javni obravnavi lahko javnost poda svoje predloge in pripombe na predvidene rešitve,in sicer ustno na javni obravnavi, pisno pa v knjigo pripomb na mestih javne razgrnitve, po pošti na naslov Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško in na elektronski naslov obcina.krsko@krsko.si. Pri tem se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »OPPN TEB« in ali se pripomba nanaša na OPPN ali na okoljsko poročilo.

Kontakt