Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Novice

Redna seja nadzornega sveta TE BrestanicaNa 1. redni seji, dne 1.12.2011, je zaradi imenovanja dveh novih članov nadzorni svet TE Brestanica sprejel Poslovnik o delu nadzornega sveta družbe TE Brestanica in se konstituiral. Za predsednika nadzornega sveta TE Brestanica d.o.o. je bil izvoljen Jože Špiler, za namestnika predsednika nadzornega sveta pa Nikola Galeša, do izteka mandata ostaja član Roman Pleterski. V okviru dnevnega reda se je nadzorni svet seznanil in dal soglasje k Poslovnemu načrtu za leto 2012, k Okvirnemu načrtu poslovanja za leto 2013 in leto 2014. V zvezi s tekočim poslovanjem TE Brestanica je nadzorni svet dal soglasje direktorju družbe za sklenitev Kupoprodajne pogodbe z družbo GEN energija, d.o.o., za leti 2012 in 2013 in za sklenitev Aneksa št. 2 za leto 2012 k Pogodbi o dobavi zemeljskega plina za leto 2010 z družbo Geoplin d.o.o. Poslovodstvo družbe je nadzorni svet seznanilo tudi s Pogodbo o dostopu do prenosnega omrežja zemeljskega plina za leto 2012 z družbo Plinovodi d.o.o. in zapisom skupne seje poslovodstva in nadzornih svetov TE Brestanica in GEN energija o poslovanju TE Brestanica ter projektu »Zamenjava plinskih turbin 1-3 moči 3 x 23 MW v TE Brestanica«, z dne 7.11.2011.

Kontakt