Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Sindikat in svet delavcev

Sindikat


Sindikat podjetja je pravna oseba ter samostojni nosilec pravic in obveznosti, ki deluje na podlagi statuta in programa SDE Slovenije ter programa in pravil sindikata podjetja.

Člani se organizirajo v sindikat podjetja zato, da neposredno ali preko svojih oblik delovanja svobodno in samostojno izražajo svoje interese, ki zadevajo ekonomski, gmotni in socialni položaj ter jih med seboj usklajujejo in samostojno uveljavljajo preko organa soupravljanja v organih upravljanja in odločanja podjetja ter sindikata dejavnosti.

Najpomembnejši dogovor med sindikatom podjetja in družbo je Podjetniška kolektivna pogodba, s katero stranki določita pravice, obveznosti in odgovornosti delodajalca in delavcev na področju delovnih razmerij.


Svet delavcev


Svet delavcev podjetja deluje na podlagi Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU), ki zaposlenim zagotavlja pravico do sodelovanja pri upravljanju družbe. V svet delavcev je izvoljenih sedem delavcev, od katerih je eden predstavnik zaposlenih v nadzornem svetu družbe.

Osnovno poslanstvo sveta delavcev je zagotavljanje:

  • pravice do pobude in odgovora na pobudo, 
  • pravice do obveščenosti, 
  • pravice do mnenj in predlogov ter odgovorov nanje,
  • možnosti ali obveznosti skupnih posvetovanj z delodajalcem,
  • pravice soodločanja, 
  • pravice zadržanja odločitev delodajalca.Kontakt