Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Projekti

Projekt "Zamenjava PB 1-3"


V drugi polovici novembra 2018 smo v TE Brestanica s strani GEN energije d. o. o. kot ustanovitelja dobili soglasje k izgradnji novega plinskega bloka PB 7. Gre za nadaljevanje izvedbe projekta Zamenjava PB 1-3, in sicer drugega dela 1. faze, ki vključuje postavitev še enega nadomestnega plinskega agregata, moči 40-70 MW. V stavbi, kjer stojita turbina in generator šestega plinskega agregata, je že pripravljen prostor in infrastruktura za sedmi plinski agregat.

Razlogi za zamenjavo PB 1-3
Plinski bloki PB 1 - 3 so stari že več kot 40 let in pri koncu tehnične življenjske dobe. Ti bloki so izredno prilagodljivi, robustni in omogočajo zagon iz breznapetostnega stanja (black start), otočno obratovanje in napajanje porabnikov na območju Posavja in Dolenjske. Zagotavljajo pa tudi napajanje nujne lastne rabe Nuklearne elektrarne Krško v primeru havarij oziroma razpada elektroenergetskega sistema Slovenije in rezervno moč za izvajanje terciarne regulacije.
Njihova tehnična življenjska doba se kljub skrbnemu obratovanju, rednemu vzdrževanju ter relativno majhnemu številu obratovalnih ur, a velikemu številu zagonov, neizogibno izteka. Starosti primerne so tudi tehnične karakteristike, kar pomeni za današnje stanje tehnike zelo nizek izkoristek ter relativno visoke emisije in hrup. Podaljševanje življenjske dobe je težko doseči zaradi težav pri dobavi rezervnih delov, pomanjkanja podpore za posamezne sisteme ter zaradi neracionalnih stroškov celovite obnove plinskih blokov. Predvsem pa je zamenjavo obstoječih plinskih blokov treba izvesti zaradi zagotavljanja visoke stopnje razpoložljivosti in zanesljivosti zagonov, kar posledično prispeva k zanesljivosti dobave električne energije porabnikom po vsej Sloveniji, seveda tudi zaradi ekoloških razlogov, ker 40 let stara tehnologija žal ne ustreza več sodobnim standardom varovanja okolja. 

Začetek projekta
Po pridobitvi soglasja s strani ustanovitelja smo pristopili k izvedbi investicije v nov plinski blok PB 7, in sicer s pripravo in izvedbo javnega naročila za LOT 1, ki obsega dobavo in montažo glavne tehnološke opreme (plinska turbina, generator, dimnik in dizel električni agregat za izvajanje temnega zagona) s pripadajočimi gradbenimi deli. V letu 2019 sledi priprava in izvedba še dveh javnih naročil, in sicer za LOT 2 - tehnološko elektro opremo (transformatorji, visokonapetostni kablovodi) ter LOT 3 - pomožno tehnološko opremo (oskrba z gorivi …). Predviden pa je tudi pričetek gradbenih del.

Terminski plan
Projekt bo predvidoma zaključen v drugi polovici leta 2020.

Vrednost investicije
Ocenjena investicijska vrednost plinskega bloka PB 7 znaša 26,45 mio EUR.

Tehnične karakteristike
Predvidena moč novega plinskega bloka je znotraj ranga 40 - 70 MW. Zahtevane so tehnične karakteristike skladno z BAT, kar pomeni, da bo izkoristek plinske turbine večji od 36 %, emisije NOX pa nižje od 50 mg/mza gorivo ZP oziroma nižje od 86 mg/m3 za gorivo KOEL. Plinski blok ima možnost obratovanja na obe vrsti goriva. Novi plinski blok bo omogočal zagon od zahteve do polne moči v manj kot 12 minutah, kar ustreza kriterijem ENTSO-E in SOPO (ELES), vezanim na zagotavljanje terciarne rezerve. Zahtevana startna zanesljivost novega PB bo večja od 98 % in zahtevana razpoložljivost večja od 97 %. Kakor pri obstoječih plinskih blokih PB 1-3, bo tudi pri novem plinskem bloku ena od glavnih tehničnih karakteristik možnost zagona iz breznapetostnega stanja z možnostjo otočnega obratovanja za potrebe zagotavljanja nujne lastne rabe NEK ter otočnega obratovanja za potrebe napajanja Posavja, Dolenjske in Zasavja.

 

Kontakt