Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Projekti

Projekt "Zamenjava PB 1-3"


V TE Brestanica smo v začetku leta 2016 začeli z realizacijo osrednjega razvojnega projekta Zamenjava plinskih blokov PB 1-3 (Izgradnja plinskih blokov 40 - 70 MW za TE Brestanica, faza 1A), v sklopu katere je bil zgrajen nov, šesti plinski agregat, z inštalirano močjo 53 MW, pripravljena je tudi infrastruktura za izgradnjo sedmega agregata.

Februarja 2016 sta bili podpisani ključni pogodbi, pogodba za dobavo glavne tehnološke opreme (LOT 1), kamor sodijo plinska turbina, generator, dimnik in diesel elektro agregat ter pogodba za izvedbo gradbenih del (LOT 4). Pogodba za LOT 1 je bila sklenjena s konzorcijem Stenmark (Siemens Slovenija in Siemens Švedska), pogodba za LOT 4 pa s podjetjem CGP iz Novega mesta. Pogodba za LOT 2 (visokonapetostna oprema) je bila podpisana septembra 2016 s Konzorcijem Kolektor IGIN d. o. o. in C & G d. o. o. Ljubljana. Pogodba za LOT 3 (pomožna tehnološka oprema) pa je bila podpisana marca 2017 s Konzorcijem Nafta strojna d. o. o. in Esotech d. d. 

 

Razlogi za zamenjavo PB 1-3

Plinski bloki PB 1 - 3 so stari že več kot 40 let in pri koncu tehnične življenjske dobe. Ti bloki so izredno prilagodljivi, robustni in omogočajo zagon iz breznapetostnega stanja (black start), otočno obratovanje in napajanje porabnikov na območju Posavja in Dolenjske. Zagotavljajo pa tudi napajanje nujne lastne rabe Nuklearne elektrarne Krško v primeru havarij oziroma razpada elektroenergetskega sistema Slovenije in rezervno moč za izvajanje terciarne regulacije.

Njihova tehnična življenjska doba se kljub skrbnemu obratovanju, rednemu vzdrževanju ter relativno majhnemu številu obratovalnih ur, a velikemu številu zagonov, neizogibno izteka. Starosti primerne so tudi tehnične karakteristike, kar pomeni za današnje stanje tehnike zelo nizek izkoristek ter relativno visoke emisije in hrup. Podaljševanje življenjske dobe je težko doseči zaradi težav pri dobavi rezervnih delov, pomanjkanja podpore za posamezne sisteme ter zaradi neracionalnih stroškov celovite obnove plinskih blokov. Predvsem pa je zamenjavo obstoječih plinskih blokov treba izvesti zaradi zagotavljanja visoke stopnje razpoložljivosti in zanesljivosti zagonov, kar posledično prispeva k zanesljivosti dobave električne energije porabnikom po vsej Sloveniji, seveda tudi zaradi ekoloških razlogov, ker 40 let stara tehnologija žal ne ustreza več sodobnim standardom varovanja okolja. 

 

Izbrana tehnologija

V začetku leta 2015 je Termoelektrarna Brestanica objavila mednarodni razpis za dobavo glavne tehnološke opreme. Med tremi ponudniki je kot najugodnejšega izbrala Konzorcij Stenmark, ki ga sestavljata Siemens Slovenija in Siemens Švedska. Pri izbrani tehnologiji gre v osnovi sicer za enako tehnologijo industrijskih plinskih turbin kot pri obstoječih plinskih agregatih. Vendar sta tehnologija iz 70-ih let prejšnjega stoletja in nova tehnologija neprimerljivi, saj gre za  tehnologijo z bistveno boljšim izkoristkom, nižjimi vrednostmi emisij in nizkim obsegom potrebnega vzdrževanja. Jedro glavne tehnološke opreme sta Siemensova industrijska plinska turbina SGT 800 (nazivna moč: 53 MW) in generator električne energije. Del glavne tehnološke opreme je tudi dizel električni agregat, ki omogoča zagon plinske turbine v brez napetostnem stanju (izvajanje temnega zagona) ter  dobava in montaža dimnika.

 

Terminski plan

Skladno s terminskim planom je bil začetek del v mesecu aprilu 2016, ko se je pričelo z ureditvijo gradbišča in pripravljalnimi deli. Zaključek del je v začetku leta 2018, ko bo nadomestni plinski agregat pripravljen za pričetek komercialnega obratovanja. 

 

Vrednost investicije

Izvedba investicije je razdeljena na štiri glavne sklope:
LOT 1 – dobava in montaža glavne tehnološke opreme,
LOT 2 – elektro oprema,
LOT 3 – pomožni sistemi,
LOT 4 – gradbena dela.
Skupna vrednost projekta znaša po investicijskem programu 37, 914 mio EUR.

 

Lokacija nadomestnega plinskega agregata

Lokacija nadomestnega plinskega agregata je znotraj kompleksa Termoelektrarne Brestanica, na prostoru bivšega prostozračnega 110 kV stikališča, ki je najprimernejša predvsem zaradi obstoječe infrastrukture, namenske rabe prostora, obstoječega namenskega daljnovoda. Na lokaciji je na voljo strokovni kader z ustreznim znanjem in izkušnjami.

 

Tehnične karakteristike:

Novi plinski blok je moči 53 MW. Zahtevane so tehnične karakteristike skladno z BAT, kar pomeni, da bo izkoristek plinske turbine večji od 36 %, emisije NOX pa nižje od 50 mg/mza gorivo ZP oziroma nižje od 86 mg/m3 za gorivo KOEL. Plinski blok ima možnost obratovanja na obe vrsti goriva. Novi plinski blok bo omogočal zagon od zahteve do polne moči v manj kot 13 minutah, kar ustreza kriterijem ENTSO-E in SOPO (ELES), vezanim na zagotavljanje terciarne rezerve. Zahtevana startna zanesljivost novega PB bo večja od 98 % in zahtevana razpoložljivost večja od 97 %. Kakor pri obstoječih plinskih blokih PB 1-3, bo tudi pri novem plinskem bloku ena od glavnih tehničnih karakteristik možnost zagona iz breznapetostnega stanja z možnostjo otočnega obratovanja za potrebe zagotavljanja nujne lastne rabe NEK ter otočnega obratovanja za potrebe napajanja Posavja, Dolenjske in Zasavja.

Kontakt